ஒரு ஆங்கில வருடத்தில் பிப்ரவரி மற்றும் ஆகஸ்ட் மாதங்களில் வருகின்ற முதல் ஞாயிற்றுக்கிழமை புதிய ஜோதிட பயிற்சி வகுப்புகள் துவங்கப்படும்

=`hp N[hjplk;அனைவருக்கும் வணக்கம் !

,jak; fdpe;j ey;tho;j;Jf;fs;. kdpjdhfg; gpwe;j xt;nthUtUk; mwpe;J nfhs;s Ntz;ba mw;Gjf;fiy N[hjplf;fiy MFk;. Mafiyfs; mWgj;J ehd;F. ,jw;F N[hjplk; fz;fshFk;.

N[hjplf;fiy kdpj tho;T tsk; ngWk; tifapy; ,iwaUshy; cUthf;fg;gl;ljhFk;. ,d;iwa etehfhPf r%fj;jpy; mQ;Qhdj;jpy; ,Ug;gth;fisf; $l jl;b vor;nra;Ak; Mf;fg;G+h;tkhd kw;Wk; mwpTg;G+h;tkhd rf;jp tha;e;j fiyg; nghf;fp\khFk;. ,d;iwa ehfhpfkhd cyfpy; mbg;gil N[hjpl Qhdk; jdp xU kdpjDf;F mtrpakhd xd;whFk;.

N[hjplk; vd;Dk; cahpa rh];jpu Qhdk; ngw;w xUth; ,Uf;fpd;w ,lj;jpNyNa rpwg;gpf;fg;gLthh;. N[hjpl rh];jpuj;jpy; N[hjpliu nja;tf;Qd; vd;W $Wthh;fs;. nja;tf;Qd; vd;why; flTSf;F mLj;j epiyapy; ,Ug;gth; vd;W nghUs;.

xUth; ,g;Gtpapy; tho;e;Jnfhz;bUf;ff;$ba fhyj;jpy; mth; fw;w nysfPff; fy;tp> mth; tho;e;J nfhz;bUf;Fk; fhyj;jpYk;> rh];jpuf;fy;tp kuzj;jpw;Fg; gpd;Gk; cjtf;$baJ vd;gJ cz;ikahd xU tp\akhFk;. kuzj;jpw;Fg; gpd;Gk; gad;glf;$ba rh];jpuf; fy;tpfspy; xd;whfpa N[hjplf;fy;tpia gapd;W gad;ngw tho;j;JfpNwhk;.