உயர்நிலை
உயர்நிலை


உயர்நிலைப் பயிற்சியானது அடிப்படைப் பயிற்சியில் தேர்ச்சி பெற்ற மாணவர்களுக்கு மட்டும் அளிக்கப்படுகிறது. இதுவும் ஆறு மாத காலப் பயிற்சியே. அடிப்படைப் பயிற்சியின் தேர்வு முடிவுகள் வெளியிட்டபின் உயர்நிலை வகுப்புகள் ஆரம்பமாகும். இதுவும் பிப்ரவரி, ஆகஸ்ட் மாதங்களில் ஆரம்பிக்கப்படும்.


உயர்நிலைப் பயிற்சி இரண்டு தாள்கள் (இரண்டாம் நிலை)


1. ஜாதகப் பலன் காணுதல் மற்றும் கணித முறைகள் (HTA-1)
2. திருமண பொருத்தம் - முகூர்த்தம் - வாஸ்து – எண்கணிதம் (HTA-2)

 • 1. ஜாதகப் பலன் காணும் முறைகள்.

 • 2. பாவக வலிமையை ஆய்வு செய்யும் விதம்.

 • 3. பாவகங்கள் பெறும் வலிமையால் நிர்ணயிக்கப்படும் பலன்கள்.

 • 4. திசாபுத்திப் பலன்கள் நிர்ணயிக்கும் முறைகள்

 • 5. ஜாதகங்களும் திசாபுத்திப் பலன்களும்.

 • 6. இயங்கும் பாவகங்களால் நிர்ணயிக்கப்படும் பலன்கள்

 • 7. லக்னம் மற்றம் கிரக ஸ்புடம் காண்பது.

 • 8. திசாபுத்தி பலன் நிர்ணயம்.

 • 9. பாவகச்சக்கரம் மற்றும் தசவர்க்கம் அமைப்பது.

 • 10. இராசி, அம்சம், தசவர்க்கம் மற்றும் அஷ்டவர்க்கம் கணித்து, நோட்டுப் புத்தகத்தில் எழுதுதல்

 • 1. அஷ்டவர்க்கம்

 • 2. திருமணப்பொருத்த நிர்ணய முறைகள்

 • 3. பாவக மற்றும் திசாரீதியான திருமணப்பொருத்தம்

 • 4. நட்சத்திர ரீதியான திருமணப்பொருத்தம்

 • 5. ஜாதகங்களும் திருமணப்பொருத்தமும்

 • 6. முகூர்த்தம் நிர்ணயிக்கும் வழிமுறைகள்

 • 7. வாஸ்து சாஸ்திரம்

 • 8. எண்கணிதம்


MARKS FOR HIGHER COURSE


HTA – I = 100 (100X 1 = 100) (தேர்ச்சிக்கான விகிதம் 35%)
HTA – II = 100 (100X 1 = 100) (தேர்ச்சிக்கான விகிதம் 35%)
Practical = 300 கையேட்டுப் புத்தகத்தில் உள்ளபடி) (தேர்ச்சிக்கான விகிதம் 60 %)உயர்நிலை சேவைக்கட்டணம் (மாதம் ரூ.500 /- வீதம்) 6 x 500) ரூ. 3000.00
உயர்நிலை பாடப் புத்தகக் கட்டணம் (II - பாகம்) 1 x 350 ரூ. 350.00
உயர்நிலை பாடப் புத்தகக் கட்டணம் (III - பாகம்) 1 x 350 ரூ. 350.00
உயர்நிலை கையேட்டுப் புத்தகம் ரூ. 300.00
உயர்நிலைத் தேர்வுக்கட்டணம் ரூ. 1000.00
உயர்நிலை பயிற்சிக்கான மொத்தக் கட்டணம் ரூ. 5000.00


Higher Studies Book - Part II & III :


arlies_img     arlies_img

arlies_img